දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
1. ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
හල්දුම්මුල්ල පබ්ලිෂර් අංක 99, හල්දුම්මුල්ල. 070-2642641,  057-2050160   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
විකෝ ටෙලි සෙන්ටර් වයි හන්දිය, මුත්තෙට්ටුවේගම, බෙලිහුල්ඔය. 045-2280117     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ජනහිත ෆැන්සි වර්ල්ඩ් ලංකා බැංකුව ඉදිරිපිට, නුවර පාර, මීගහකිවුල. 077-5077091     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
රේන්බෝ සමූහ ව්‍යාපාරය ගණදෙවි කෝවිල අසල, බෝගහාමඩිත්ත, හාලිඇල. 075-4272046     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
නාරා කම්පියුටර් ෆොර්ම්ස් අංක 309/4 සි, මීගමුව පාර, වැලිසර. 011-2245700 011-2245900 409122868-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
නාරා ස්ටේෂනරීස් අංක 262, ගාලු පාර, කොළඹ 03. 011-2577995 011-2576450 409012523-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ෆර්ෂාන්ස් අංක 306, මහ වීදිය, පස්සර. 055-2288107     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ABS පොත්හල 343, කෙළින් වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232379     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
කලර් ඩ්‍රොප් සොලුෂන් අංක 103, බදුල්ල පාර, වැලිමඩ. 071-1413483     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ස්ටයිලෝ මෙගා සිටි අංක 271/5, බදුල්ල පාර, බිබිල. 055-2265960     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
මල්සිරි හාර්ඩ්වෙයාර් ස්ටොර්ස් ආඳාඋල්පත, ඌරණිය, මහියංගණය. 077-7224366     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
වික්රික් මල්ටි ෂොප් (පුද්) සමාගම අංක 04, බෞද්ධ මන්දිරය පාර, වැලිමඩ. 057-2245147     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
සි/ස ඌව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය අංක 53, බණ්ඩාරනායක මාවත, බදුල්ල. 055-2223385     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ඉමිටියාස් පකිර්ඩීන් අංක 5,පහළ වීදිය,බදුල්ල 055-2222497 055-2223442   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
සෙන්ට්‍රල් ස්ට්ෂනරීස් 189, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, මහනුවර. 081-2222045 081-2205157   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
නදී පොත්හල නදී පොත්හල,පරණ තැපැල්හල පාර,වැලිමඩ 076-7265156 057-2246860   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ග්‍රැක් කම්පියුටර් ෆෝම්ස් (පුද්) සමාගම 283/2, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව. 011-2634550 011-4208883   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ඒෂීයන් ලංකා 123, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222928 057-2225666   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
සමනළ පැන්සි බුක් ෂොප් අංක 15, පොළ පාර, දියතලාව. 057-2229584     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
තිනෙත් මල්ටී ක්‍රීයේෂන් “ තිනෙත්“, අඹේවෙල, ඇටම්පිටිය. 077-9651254     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
EMG කරුණාරත්න පොත්හල අංක 58, ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222509     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ඩි ආර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම අංක 150, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2222045   114214140-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
තුෂාර පොත්හල නව නගරය, ලූනූවත්ත. 057-2232776     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
ලංකා සිටි සෙන්ටර් අංක 205, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232732     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව පානළුව, පාදුක්ක. 011-2757509 011-2757510 409000126-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
නිව් ජනරල් ට්‍රේඩින් අංක 06, කුමාර වීදිය, මහනුවර. 081-2222050 081-4481337 409237509-7000 1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
මැග්වින් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 2/7, ගුරෙන්දවත්ත පාර, බදුල්ල. 055-2228670     1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   1 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාලයීය අවශ්‍යතා
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
2. කාර්යාලීය උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිලොන් බිස්නස් ඇප්ලියන්ස් අංක 112,රෙයිඩ් ඇවනුව්,පී.ඕ බොක්ස් 41,කොළඔ 4 011-2589908-09 011-2503121 104031684-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     2 කාර්යාලීය උපකරණ
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
සිසිල් වර්ල්ඩ් නො.32,නුවර පාර,මහියංගණය 055-2258299 077-9346888 124008026-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
කවිදු එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 156, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, හාවා එළිය, නුවර එළිය. 072-5637235 052-2223650   2 කාර්යාලීය උපකරණ
හැපි හෝම්ස් සිරිසර සමුදුර, හපුතලේ ගම, හපුතලේ. 057-2229638     2 කාර්යාලීය උපකරණ
මෙට්ට්‍රොපොලිටන් ඹෆිස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. 12, මැගසින් පාර, කොළඹ 08 011-2437797 011-4700267 104017703-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
කේ. ඒ. දිනපාල සහා සමාගම නො. 80, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, මහනුවර. 081-22224549 081-2221550   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ජනහිත ෆැන්සි වර්ල්ඩ් ලංකා බැංකුව ඉදිරිපිට, නුවර පාර, මීගහකිවුල. 077-5077091     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ලීමා ක්‍රියේෂන් (පුද්) සමාගම 112/2 එච් ශ්‍රී නිශ්සංක මාවත, කොළඹ 06. 011-4722875 011-2587346 114253979-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
හෝම් ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් ඩ්ස්ට්‍රිබියුටර්ස් අංක 113, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2229475     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ලුවිස් සහා පුත්‍රයෝ අංක 56, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2245299   409093400-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ස්ටීවන්ස් 128, කෙළින් වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222375     2 කාර්යාලීය උපකරණ
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ලංකා පර්නිෂින් හව්ස් 69, උදයරාජ වීදිය, බදුල්ල. 057-2223012     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ප්‍රොම්ප්ට් ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් සර්විසස් අංක 4 ඒ, ගඟබඩ පාර, බදුල්ල. 071-9804381     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ඇල්ෆා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 49/16, අයිස්ලන්ඩ් ගොඩනැගිල්ල, ගලු පාර, කොළඹ 03. 011-5707707 011-5707770 104020852-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
දම්රෝ (පුද්) සමාගම අංක 94/3, නුවරඑළිය පාර, නුගතලාව, වැලිමඩ. 057-2244790   114214140-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
සීතා හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම. අංක 58/60, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2258266   114336416-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
ජයනන්ද ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 03,පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2258477     2 කාර්යාලීය උපකරණ
විතානගේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් 20/5, 279 ඒ, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර. 081-2225022   100886383-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
සීතා ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 50, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-7508120   114431419-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
හංස ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 400, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 071-8522660     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ඉසුරු ට්‍රේඩර්ස් ප්‍රධාන වීදිය, මොණරාගල හංදිය, බිබිල. 072-2265253     2 කාර්යාලීය උපකරණ
මල්සිරි හාර්ඩ්වෙයාර් ස්ටොර්ස් ආඳාඋල්පත, ඌරණිය, මහියංගණය. 077-7224366     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ස්ටයිලෝ හෝල්ඩින් අංක 170/15, ක්‍රීඩාපිටිය පාර, බිබිල. 055-2265160     2 කාර්යාලීය උපකරණ
කඳුරට හාඩ්වෙයාර් අංක 26,27, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2257473 055-2256047   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ලලාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් මැනුෆැක්චර්ස් (පුද්) සමාගම 30/02, කොළඹ පාර, මලංගම, හිදැල්ලන, රත්නපුරය. 045-2228613 045-2228755 114218855-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
ලකී ෆර්නිචර්ස් 17, හරස් වීදිය, මහනුවර. 081-2224919 081-2224919   2 කාර්යාලීය උපකරණ
සි/ස ඌව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය අංක 53, බණ්ඩාරනායක මාවත, බදුල්ල. 055-2223385     2 කාර්යාලීය උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
ඉමිටියාස් පකිර්ඩීන් අංක 5,පහළ වීදිය,බදුල්ල 055-2222497 055-2223442   2 කාර්යාලීය උපකරණ
දිනපාල පුද්ගලික සමාගම 32, හරස් වීදිය, මහනුවර. 081-2232104 081-2221530 114020931-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
හේරත් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් 83, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ. 057-2244026     2 කාර්යාලීය උපකරණ
සොෆ්ට්ලොජික් රිටයිල් (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5391100 011-2375151   2 කාර්යාලීය උපකරණ
තුෂාර ලී වෙළද සැල. අංක 135, කණුපැලැල්ල, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 077-7622938 055-2225478 671551583-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
යුවර් හෝම් ෆර්නිචර් අංක 153, දිනේෂ් ටවර්, මීගමුව පාර, වත්තල. 011-4327967 011-2930660 114433683-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
රෆීක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 01, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2231698 055-2224947   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ෆීනික්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අංක 445, මීගමුව පාර, වැලිසර. 011-4726333 011-4726326 114301965-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
එන් ඇන්ඩ් ඒ හෝල්ඩින්ස් අංක 188 ඒ, දිවුලපිටිය,බොරලැස්ගමුව. 011-3603300 011-3603300 100983729-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
හේමාල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 17 ඩී/01, දුම්රියපොළ පාර, බදුල්ල. 077-8265191   751652682-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ඩී එස් මෝටර්ස් 9 කණුව, ගලඋඩ මාර්ගය, නාරංගල, හාලිඇල. 071-5172832     2 කාර්යාලීය උපකරණ
ඩි ආර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම අංක 150, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2222045     2 කාර්යාලීය උපකරණ
නිල්කමල් ඊස්වරන් ප්ලාස්ටික් 328, මඩපාන පාර, බටකැත්තර, පිළියන්දල. 011-4212661 011-2707046   2 කාර්යාලීය උපකරණ
ගවින් ස්ටීල් ෆැබ්රිකේටර්ස් අංක 01/12, ජනක කුමාර මාවත, අමුණුදෝව, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232989   114426512-7000 2 කාර්යාලීය උපකරණ
නිම්රෝ ස්ටීල් ඉංජිනියරින් බණ්ඩාරවෙල පාර, යල්පත්වෙල, වැලිමඩ. 055-2245332     2 කාර්යාලීය උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
3. පරිගණක හා පරිගණක ආශ්‍රිත උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සිසිල් වර්ල්ඩ් නො.32,නුවර පාර,මහියංගණය 055-2258299 077-9346888 124008026-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
අබාන්ස් පී,එල්,සී. අංක 498, ගාලු පාර, කොළඹ 03 011-2565292 011-4512506 104080065-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
පෑන් ඔඩියෝ 3-1/1,ස්ටේෂන් රෝඩ්,කොළඹ 03 011-2574430 011-2575741 104087817-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
මෙට්ට්‍රොපොලිටන් ඹෆිස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. 12, මැගසින් පාර, කොළඹ 08 011-2437797 011-4700267 104017703-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
කෙන්ට් බිස්නස් සිස්ටම්ස් (පුද්) සමාගම  නො. 450, හුලන්දාව, මොණරාගල. 055-2277531 041-2238400   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
මෙට්‍රො කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජි අංක 2/1, පහළ රජ වීදිය, බදුල්ල. 055-4545396 041-2225118 100902133-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
එන්. එස්. එල්. ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් (පුද්) සමාගම  අංක 202/2, පළමු පටුමඟ, එගොඩවත්ත, බොරලැස්ගමුව. 011-7212129 071-1004511   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්නොලොජි (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5575000 011-5575132 114047080-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ඩයනමික් එවී ටෙච්නොලොජි 17,ලොරිස් පෙදෙස,ආර්.ඒ.ද මෙල් මාවත,කොළඹ 04 011-2587677 011-2589733 114649376-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ටයිම්කෝ සොලුෂන් (පුද්) සමාගම 578 ඒ, කෙළඹ පාර, නව නගරය, රත්නපුර. 045-2233325     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
නිට්රෝ අයි ටී සොලුෂන් අංක 70/2, නුගතලාව. 071-2748679     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ගෙස්ටේට්නර් ඔෆ් සිලෝන් පි.එල්.සි. 248, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02. 011-2323826 011-2541351 104022065-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
පි. සි. ග්ලෝබ් සිස්ටම්ස් (පුද්) සමාගම 25,ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා පාර,  කොළඹ 06. 011-2599804   114260290-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
එම්. එස්. එන්. අයි ටී සොලුෂන් අංක 287/4, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2224567     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
කලර් ඩ්‍රොප් සොලුෂන් අංක 103, බදුල්ල පාර, වැලිමඩ. 071-1413483     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ෆර්ෂාන්ස් අංක 306, මහ වීදිය, පස්සර. 055-2288107     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ෆින්ටෙක් මැනේජ් සොලුෂන් අංක 248, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02. 011-7887000 011-2431172 101216802-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ඊසී ටෙක්නොලොජි අංක 12, නව වෙළඳ සංකීර්ණය,හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 077-9503823     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සි/ස කෝල්ට් ට්‍රේඩිං කම්පැනි 241, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළඹ 08. 011-2667272 011-2686565 114076112-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
මයුමි ඉන්ෆොමේෂන් සිස්ටම් අංක 28, පිලිපොතගම පාර, බදුල්ල. 071-2684087     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
රියෝ හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම අංක 24, බැද්දගාන පාර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. 011-2077331 011-2077338   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ජෝන් කීල්ස් ඔෆීස් ඔටොමේෂන් අංක 90, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02. 011-2313000 011-2431745 114096962-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
විනැප් ලංකා (පුද්) සමාගම 329/3, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2223554 057-2223554 174937770-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
වික්රික් මල්ටි ෂොප් (පුද්) සමාගම අංක 04, බෞද්ධ මන්දිරය පාර, වැලිමඩ. 057-2245147     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ඉමිටියාස් පකිර්ඩීන් අංක 5,පහළ වීදිය,බදුල්ල 055-2222497 055-2223442   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
දිනපාල පුද්ගලික සමාගම 32, හරස් වීදිය, මහනුවර. 081-2232104 081-2221530 114020931-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සොෆ්ට්ලොජික් රිටයිල් (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5391100 011-2375151   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ඔෆිස් වන් අංක 36,බෑන්ක් රෝඩ්,බදුල්ල 077-5599987 055-2228778   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
එවීස් පෙරිෆරල්ස් (පුද්) සමාගම අංක 142, යතම ගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර, කොළඹ 03. 011-7496000 081-7200555 114240214-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ස්වඩීෂ් ට්‍රේඩිං ඕඩියෝ විෂුවල්ස් අංක 102/5 ඒ, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07. 011-7940100 011-2694243 114180890-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සූම් නෙට්වර්ක්ස් අංක 165, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-5678807 055-2224505   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ලංකා සිටි සෙන්ටර් අංක 205, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232732     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
EW ඉන්ෆොමේෂන් සිස්ටම් (පුද්) සමාගම 222/4/01/16, මොඩර්න් සංකීර්ණය, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2230166   104067786-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
ඔනිම්ට්‍රා හයිටෙක් සොලුෂන් අංක 86 ඒ, පළවනි මහල, වෙල්කඩේ වෙළද සංකීර්ණය, බදුල්ල. 055-7212213 055-4549550 102438183-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
නිව් ජනරල් ට්‍රේඩින් අංක 06, කුමාර වීදිය, මහනුවර. 081-2222050 081-4481337 409237509-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
බේස් එච් පී (පුද්) සමාගම අංක 219/ ඒ, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර. 081-2222878 081-2222878 114629480-7000 3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
මැග්වින් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 2/7, ගුරෙන්දවත්ත පාර, බදුල්ල. 055-2228670     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සිලොන් බිස්නස් ඇප්ලියන්ස් 112,පී.ඕ බොක්ස් 41,කොළඔ 4 011-2589908 011-2503121   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සොලීඩ් ටෙක්නොලොජි බී 3, දෙවන මහළ, නව වාණිජ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2221122     3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
NSL ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් (පුද්) සමාගම අංක 202/02, එගොඩවත්ත, බොරලැස්ගමුව. 011-7212129 071-1004511   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
සයිබ්‍රේන් කොම්පියුටර් සිස්ටම් 01 සි,උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 055-2224560 055-2224560   3 පරිගණක හා  ආශ්‍රිත උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
4. විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහකිවුල. 055-2245695     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 4 විදුලි,විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සිසිල් වර්ල්ඩ් නො.32,නුවර පාර,මහියංගණය 055-2258299 077-9346888 124008026-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
අබාන්ස් පී,එල්,සී. අංක 498, ගාලු පාර, කොළඹ 03 011-2565292 011-4512506 104080065-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
කවිදු එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 156, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, හාවා එළිය, නුවර එළිය 072-5637235 052-2223650   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සරුකෙත ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් අංක 16, කෙළින් වීදීය, දියතලාව. 057-2227200     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
පෑන් ඔඩියෝ 3-1/1,ස්ටේෂන් රෝඩ්,කොළඹ 03 011-2574430 011-2575741 104087817-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
හැපි හෝම්ස් සිරිසර සමුදුර, හපුතලේ ගම, හපුතලේ. 057-2229638     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
මෙට්ට්‍රොපොලිටන් ඹෆිස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. 12, මැගසින් පාර, කොළඹ 08 011-2437797 011-4700267 104017703-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
අපෝගී ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම අංක 99/6, රොස්මීඩ් ප්ලේස් , කොළඹ 07. 011-2699699 011-2695047 114047406-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ටි.වි.සෙන්ටර් නො.34,නි.වෙ.ව.ධර්මවිජය මාවත,බන්ඩාරවෙල. 057-2223066     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ජනහිත ෆැන්සි වර්ල්ඩ් ලංකා බැංකුව ඉදිරිපිට, නුවර පාර, මීගහකිවුල. 077-5077091     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
චතුර ට්‍රෙඩි කම්පැණි 36,බසාර් වීදිය, බදුල්ල 055-2222914   පි. වි.15359 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්නොලොජි (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5575000 011-5575132 114047080-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
නිව් යූනියන් හාඩ්වෙයාර් C 182, බදුලුපිටිය, බදුල්ල. 055-2231889     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ක්‍රාෆ්ට් ලංකා ඉංජිනියර්ස් අංක 2 ඒ, සරසවි උද්‍යානය, නාවල පාර, නුගේගොඩ. 011-2811335 011-2811334 114117285-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ඩයනමික් එවී ටෙච්නොලොජි 17,ලොරිස් පෙදෙස,ආර්.ඒ.ද මෙල් මාවත,කොළඹ 04 011-2587677 011-2589733 114649376-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ටෙලිසොනික් ලංකා  අංක 18, ඩෙසි විලා ඇවනිව්, කොළඔ - 04 011-2508160 011-2501726 409086772-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
නිට්රෝ අයි ටී සොලුෂන් අංක 70/2, නුගතලාව. 071-2748679     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
යූ. එස්. ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 88, ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 077-7007766 057-7212008   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
පවර් ප්ලස් හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම. අංක 44, මැදවැලිකඩ පාර, රාජගිරිය. 011-2874066 011-2874052 114721204-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා පි. එල්. සි. අංක 33, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, විහාරගොඩ, බදුල්ල. 071-5360711     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ෆින්ටෙක් මැනේජ් සොලුෂන් අංක 248, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02. 011-7887000 011-2431172 101216802-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සිංගර් ප්ලස් “ඒ“ ප්‍රධාන ශාඛාව, 134, පහල වීදිය, බදුල්ල. 077-7959995   124008026-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
මෑන්ස් ලංකා (පුද්) සමාගම අංක 38, 3වනි පටුමඟ, කොළඹ 11. 011-3030234 038-2298181 114191680-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ජයනන්ද ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 03,පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2258477     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
විතානගේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් 20/5, 279 ඒ, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර. 081-2225022   100886383-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
රොවෙල් ලංකා (පුද්) සමාගම අංක 90/බී/02, හොරණ පාර, කටුවාවල, බොරලැස්ගමුව. 011-5998899   174946922-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ජෝන් කීල්ස් ඔෆීස් ඔටොමේෂන් අංක 90, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02. 011-2313000 011-2431745 114096962-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ඉසුරු ට්‍රේඩර්ස් ප්‍රධාන වීදිය, මොණරාගල හංදිය, බිබිල. 072-2265253     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ස්ටයිලෝ හෝල්ඩින් අංක 170/15, ක්‍රීඩාපිටිය පාර, බිබිල. 055-2265160     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
දෙරණ හාඩ්වෙයාර් අංක 67, බදුල්ල. 055-2228264     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
විනැප් ලංකා (පුද්) සමාගම 329/3, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2223554 057-2223554 174937770-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
කන්නන්ගර හාඩ්වෙයාර් අංක 123, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2246655     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ඇල්ෆා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියරින් 284/18/20, හුණුකොටුව, මහියංගන පාර, බදුල්ල. 055-2231437     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ඉමිටියාස් පකිර්ඩීන් අංක 5,පහළ වීදිය,බදුල්ල 055-2222497 055-2223442   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
වැලිගම ඉලෙකට්‍රිකල්ස් ඇන්ඩ් හාර්ඩ්වෙයාර් අංක 322, කැප්පෙටිපොල පාර, බදුල්ල. 076-5650579     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
දිනපාල පුද්ගලික සමාගම 32, හරස් වීදිය, මහනුවර. 081-2232104 081-2221530 114020931-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සොෆ්ට්ලොජික් රිටයිල් (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5391100 011-2375151   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
රොබර්ට් ඒජන්සීස් (පුද්) සමාගම 88, රෙක්ලමේෂන් පාර,කොළඹ 11. 011-2421009 011-2449590 104030700-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
නේටීව්වේ (පුද්) සමාගම 562/151, ජයන්ති මාවත, අනුරාධපුර. 077-0186551 025-2225721 114025283-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ස්වඩීෂ් ට්‍රේඩිං ඕඩියෝ විෂුවල්ස් අංක 102/5 ඒ, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07. 011-7940100 011-2694243 114180890-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සෝපානා ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් ඇන්ඩ් මෝටර්ස් (පුද්) සමාගම අංක 84, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2245358   114657808-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ලංකා සිටි සෙන්ටර් අංක 205, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232732     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
සූම් නෙට්වර්ක්ස් අංක 165, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-5678807 055-2224505   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ටූල් මාර්ට් අංක 79, උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 077-7851000 055-2228558   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
මහවලි ට්‍රේඩිං  කම්පැනි 139, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222150 057-2223565   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
රෆීක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 01, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2231698 055-2224947   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
යූ කේ ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් 44/01, පළමු පටුමඟ, කොළඹ 11. 011-2448646 011-2326040 409115624-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ඔරෙල් කෝපරේෂන් Bay 12-13,Trace Expert City, මරදාන පාර, කොළඹ 10. 011-4992101 011-4792128 114721255-7000 4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
චතුර ට්‍රෙඩි කම්පැණි 36,බසාර් වීදිය, බදුල්ල 055-2222914     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   4 විදුලි විද්‍යුත් උපාංග හා නඩත්තු උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
5. ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සිසිල් වර්ල්ඩ් නො.32,නුවර පාර,මහියංගණය 055-2258299 077-9346888 124008026-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
කවිදු එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 156, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, හාවා එළිය, නුවර එළිය. 072-5637235 052-2223650   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සිනේජා ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් රෝහල පාර, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 076-7988999     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
මල්ලි මාර්කටින් (පුද්) සමාගම නො.79 බී, මැසෙන්ජර් විදීය, කොළඹ 12 011-4574371 011-2336093   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
නිව් යූනියන් හාඩ්වෙයාර් C 182, බදුලුපිටිය, බදුල්ල. 055-2231889     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ලුවිස් සහා පුත්‍රයෝ අංක 56, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2245299   409093400-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
දිලීප ට්‍රේඩර්ස් අංක 23, දිලීප, ලූණුවත්ත. 057-2232722     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ස්ටීවන්ස් මැෂිනරි කම්පැනි 38/01 සි, උද්‍යාන පාර, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222102     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සිංගර් ප්ලස් “ඒ“ ප්‍රධාන ශාඛාව, 134, පහල වීදිය, බදුල්ල. 077-7959995   124008026-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ජයනන්ද ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 03,පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2258477     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
කේ එස් ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් 209, මොහන්දිරම් පාර, කොළඹ 03. 037-2222364     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
විතානගේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් 20/5, 279 ඒ, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර. 081-2225022   100886383-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
හංස ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 400, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 071-8522660     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
මල්සිරි හාර්ඩ්වෙයාර් ස්ටොර්ස් ආඳාඋල්පත, ඌරණිය, මහියංගණය. 077-7224366     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ස්ටයිලෝ හෝල්ඩින් අංක 170/15, ක්‍රීඩාපිටිය පාර, බිබිල. 055-2265160     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
කඳුරට හාඩ්වෙයාර් අංක 26,27, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2257473 055-2256047   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
කන්නන්ගර හාඩ්වෙයාර් අංක 123, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2246655     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
උදය ඉන්ඩස්ට්‍රීස් උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල. 081-2310086     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සිතුමිණි  අංක 59, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ. 057-2245120     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
දිනපාල පුද්ගලික සමාගම 32, හරස් වීදිය, මහනුවර. 081-2232104 081-2221530 114020931-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
හේරත් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් 83, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ. 057-2244026     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
කදුරට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 59/1, බෝගහ හන්දිය, හපුතලේ පාර, දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-7629579     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
නිව් බීමා හාඩ්වෙයාර් අංක 08, බදුල්ල පාර, වැලිමඩ. 057-2245416     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
නේටීව් වේ (පුද්) සමාගම 562/151, ජයන්ති මාවත, අනුරාධපුර. 077-0186551 025-2225721 114025283-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සෝපානා ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් ඇන්ඩ් මෝටර්ස් (පුද්) සමාගම අංක 84, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2245358   114657808-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
අජන්ත ටූල්ස් ඇන්ඩ් මැෂිනරි අංක 285 ඒ, ත්‍රිකුණාමලය පාර, නුවර. 081-3149648 081-2224216   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
භූමි ටෙක් (පුද්) සමාගම අංක 184, හීල් වීදිය, දෙහිවල. 011-2734550 011-2713088 114410047-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
දිනූෂා ට්‍රේඩ් ඒජන්සි අංක 09, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222040 055-2222039   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ටූල් මාර්ට් අංක 79, උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 077-7851000 055-2228558   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
රෆීක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 01, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2231698 055-2224947   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
නිව් සිටි ට්‍රේඩර්ස් අංක 10, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ. 057-2245186     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
සොලෙක්ස් ටෙක්නොලොජිස් 39, අලුත් නුගේ පාර, පෑලියගොඩ. 011-2931407 011-2934554   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
චතුර ට්‍රෙඩි කම්පැණි 36,බසාර් වීදිය, බදුල්ල 055-2222914     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
අල්කොබ්‍රොන්ස් ( පුද්) සමාගම 130/16,  මේජර් වසන්ත ගුණරත්න මාවත, මහර, කඩවත. 011-2925023 011-2926859   5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
ඔන්ටාර්ක් ( පුද්) සමාගම 137, මාහේන පාර, සියඹලාපේ. 077-7264727 011-2699282 114411612-7000 5 ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
6. ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඉන්දික ඔටෝ වර්ක්ස් අංක 42/01, පහළ රජ වීදිය, බදුල්ල. 077-6005768     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
නදීකා ටයර් ට්‍රේඩර්ස් අංක 260, බදුල්ල පාර, හාලිඇල. 055-2294326     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ශ්‍රීපාලි ටයර් සර්විස් 16/ඒ, ගඟබඩ පාර, බදුල්ල. 055-2228138     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
නිව් වික්ටරි මෝටර්ස් 62/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2258220     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
MJR පීරිස් ඇන්ඩ් සන්ස් 197, කටුගස්තොට පාර, නුවර. 081-2234373 081-2228602 114307220-7000 6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ක්‍රවුන් ටයර් (පුද්) සමාගම අංක 155, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 14. 011-2344524 011-2334116 114789194-7000 6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ඌව ටයර් සර්විස් (පුද්) සමාගම අංක 01, ගඟබඩ පාර, බදුල්ල. 055-4929550   114176397-7000 6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
රෝහන ටයර් සර්විස්  අංක 291, පස්සර පාර, විහාරගොඩ, බදුල්ල. 076-3616183     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
සහන්  ටයර් හවුස් අංක 256, පස්සර පාර, විහාරගොඩ, බදුල්ල. 055-2223060     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
චන්දිමා ඉන්ටර්නැෂනල් අංක 64, මහියංගණ පාර, බදුල්ල.       6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
වැල්ලවත්ත සර්විස් ස්ටේෂන් අංක 81, හේමපාල මණිදාස මාවත,වැලිමඩ. 057-2245434     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
අයි එන් කේ ඔටෝ සර්විස් 45න් 01/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2256188     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
සිල්වරි ටයර් ඩීලර්ස් අංක 12, කොකොවත්ත පාර, බදුල්ල. 055-2229078     6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ඌව ට්‍රේඩින් ජනරල් (පුද්) සමාගම 26/01, මුස්ලිම් පල්ලිය පාර, බදුල්ල. 055-2222088 055-2229825   6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
සෙරන්ඩබ් ඔටෝමෝටිව් ට්‍රේඩන් (පුද්) සමාගම 26/01, මුස්ලිම් පල්ලිය පාර, බදුල්ල. 055-2222088 055-2229825   6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
ලොයිඩ්ස් ඔටෝ මාර්ට් 26/01, මුස්ලිම් පල්ලිය පාර, බදුල්ල. 055-2222088 055-2229825 114228966-7000 6 ටයර් ,ටියුබ්, වාහන බැටරි හා මෝටර් රථ අමතර කොටස්
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
7. නිල ඇදුම් සඳහා රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
නිව් SSB ටෙක්ස්ටයිල්ස් අංක 38, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2228376     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
නිව් මොඩර්න් සිල්ක් අංක 34/14, පරණ තැපැල් කාර්යාල පාර, වැලිමඩ. 077-6466285     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
දිල්හානි ගාමන්ට් අංක 156, බදුල්ල පාර, හාලිඇල. 077-0122562     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
A.S. ගාමන්ට් 233, වැල්ලවත්ත, වැලිමඩ. 077-2532020     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ස්වීකෝ ටෙක්සටයිල්ස් අංක 02, කුමාර වීදිය, කොළඹ 11. 011-5734282 011-2448886   7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
එම් කේ සප්ලයර්ස් අංක 57/01/09, කීසර් වීදිය, කොළඹ 11. 011-2451646 011-2451647   7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ප්‍රශංසා ගාමන්ට් සහ ටේලර්ස් කෙළින් වීදිය, බදුල්ල පාර, බිබිල. 072-4682904     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ලෙතුමෙතාස් 19 ඒ, කීසර් වීදිය, කොළඹ 11 011-2432106 011-2342027 409243720-7000 7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ලංකා සිටි සෙන්ටර් අංක 205, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2232732     7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
අශෝක ටෙක්ස්ටයිල්ස් අංක 180/3/16, 3 වන මහල, ආතර් මහල් සුපර් මාර්කට්, කීසර් වීදිය, කොළඹ 11. 011-2384243 011-2710505   7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
ඩිල්ශාන් ඩ්‍රේපර්ස් අංක 915, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, කැලණිය. 011-4374484 011-2909695 114410870-7000 7 නිල ඇදුම්  රෙදි පිළි හා තිරරෙදි
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
8.ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නිව් සෙල්වම් ස්ටීල් නො.90A,ධර්මවිජය මාවත,බණ්ඩාරවෙල 057-2222340     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නවෝදා හාඩ්වෙයාර් අංක 10 A, නුවර පාර, මහියංගනය. 055-2258372     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
එස්. ඩී. ආර්. හාඩ්වෙයාර් බණ්ඩාරවෙල පාර, දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ. 071-3501518     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
බණ්ඩාර හාඩ්වෙයාර් අංක 53, තොරණ හංදිය, කැප්පෙටිපොල. 072-3559600 057-2280331   8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
සිනේජා ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් රෝහල පාර, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 076-7988999     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ඒෂියන් ට්‍රේඩිං කම්පනි අංක 100, කොළඹ පාර, හපුතලේ. 057-2268308     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කැන්ඩි හාඩ්වෙයාර් 5 කණුව, මහියංගන පාර,බිබිල. 077-7286144     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
බිටුලින්ක් ඉමල්ෂන් (පුද්) සමාගම. ඇපලාදෙණිය පාර, මස්නොරුව, ගිරිඋල්ල. 037-4937301   114830330-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නවීන් සෙරමික් ඇන්ඩ් හාඩ්වෙයාර් අංක 111, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2224554     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කැප්පෙටිපොල හාඩ්වෙයාර් දැව සංස්ථාව පාර, කැප්පෙටිපොල. 077-4479582     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නිව් යූනියන් හාඩ්වෙයාර් C 182, බදුලුපිටිය, බදුල්ල. 055-2231889     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නෙත්මිණි ටිම්බර් ස්ටෝස් දරගල, වැලිමඩ. 077-5674721     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් 218/37, වල්පිට, බටවල, පාදුක්ක. 011-5724631   174757143-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
චාන්දනි ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කෙළින් වීදිය, දියතලාව. 070-2297258     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ජෙට්ලයින් ස්ටීල් අංක 72, මහා වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2233490     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
අයන් සරමික් සෙන්ටර් අංක 32, කෙළින් වීදිය, හපුතලේ. 057-2051655     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ගයාත්‍රී ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් 329, කෙළින් වීදිය, පස්සර. 055-2288304     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
අයන් කලර් සෙන්ටර් අංක 42, කෙළින් වීදිය, හපුතලේ. 057-2268505     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නිව් අයන් ස්ටීල් කෙළින් වීදිය, දියතලාව. 057-2229442     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ජයසිරි හාඩ්වෙයාර් අංක 04, බොරලන්ද පාර, කැප්පෙටිපොල. 057-2280164     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
දිලීප ට්‍රේඩර්ස් අංක 23, දිලීප, ලූණුවත්ත. 057-2232722     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ඔලිංකා හාඩ්වෙයාර් කෙළින් වීදිය, දියතලාව. 071-8239648     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කේ එස් ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් 209, මොහන්දිරම් පාර, කොළඹ 03. 037-2222364     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
GKUC ඉන්ටර්නැෂනල් ඒ01, කර්මාන්තපුරය, අවිස්සාවෙල්ල පාර, ගලිගමුව. 035-2283226   114781983-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
මල්සිරි හාර්ඩ්වෙයාර් ස්ටොර්ස් ආඳාඋල්පත, ඌරණිය, මහියංගණය. 077-7224366     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
දෙරණ හාඩ්වෙයාර් අංක 67, බදුල්ල. 055-2228264     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කඳුරට හාඩ්වෙයාර් අංක 26,27, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2257473 055-2256047   8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
සේන හාඩ්වෙයාර් පස්සර පාර, ඇල්ල. 057-2228810     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කන්නන්ගර හාඩ්වෙයාර් අංක 123, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2246655     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
කදුරට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 59/1, බෝගහ හන්දිය, හපුතලේ පාර, දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-7629579     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
නිව් බීමා හාඩ්වෙයාර් අංක 08, බදුල්ල පාර, වැලිමඩ. 057-2245416     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ඉසුරංග ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සපයන්නෝ අංක 24, ස්ප්‍රිංවැලි පාර, හිදගොඩ, බදුල්ල. 077-7216686     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ශාන්ත අන්තෝනි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහ ව්‍යාපාරය අංක 752/01, වෛද්‍ය ඩැනිසටර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 09. 011-2680600 011-2680610 114062758-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
බිටුමික්ස් (පුද්) සමාගම අදියර 02, ටෙම්පල්බර්ග් කර්මාන්තපුරය, පනාගොඩ, හෝමගම. 011-2752902 011-2752905 114259349-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
දිනූෂා ට්‍රේඩ් ඒජන්සි අංක 09, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222040 055-2222039   8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ANI එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 145/17 ඒ, බෝගහවත්ත පාර, හේකිත්ත, වත්තල. 011-2935409 011-2942403 114637874-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
තුෂාර ලී වෙළද සැල. අංක 135, කණුපැලැල්ල, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 077-7622938 055-2225478 671551583-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
සෙනුත් කොන්ක්‍රීට් වැඩපල දොඩංගහාඅරාව, ග්‍රින්ලේන් ඩ්‍රයිව්, කයිලගොඩ, බදුල්ල. 076-5220236     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
හේමාල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 17 ඩී/01, දුම්රියපොළ පාර, බදුල්ල. 077-8265191   751652682-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
තේම්ස් කෝටිංග්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම අංක 75, සමන් උයන, බත්තරමුල්ල. 033-2255503 033-2258408 114754994-7000 8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
වැලිමඩ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් උඩදඹවින්න, වැලිමඩ. 077-3079444 057-2051545   8 ගොඩනැගිලි උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය
 
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
9. සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220 9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
වෝටර් කෙයා ලැබොටරි සර්විසස් (පුද්) සමාගම අංක 77, යූ. ඩි. ඒ. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එස්ටේට්, කටුවන, හෝමගම. 011-2895350 011-2895999 114446203-7000 9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ෆර්ෂාන්ස් අංක 306, මහ වීදිය, පස්සර. 055-2288107     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ස්ටයිලෝ මෙගා සිටි අංක 271/5, බදුල්ල පාර, බිබිල. 055-2265960     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
දෙරණ හාඩ්වෙයාර් අංක 67, බදුල්ල. 055-2228264     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ඒෂීයන් ලංකා 123, ප්‍රධාන වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222928 057-2225666   9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
හේමාල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 17 ඩී/01, දුම්රියපොළ පාර, බදුල්ල. 077-8265191   751652682-7000 9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
මැග්වින් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 2/7, ගුරෙන්දවත්ත පාර, බදුල්ල. 055-2228670     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   9 සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
10. පොහොර හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ප්‍රොකෙයාර් හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම අංක 28, විජිතපුර ජයන්ති මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල. 077-2274779     10 පොහොර හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය
රත්න සුපර් සිටි නුවර පාර, මීගහාකිවුල. 055-2245695     10 පොහොර හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2019 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
11. ගිනි නිවන උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
අපෝගී ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම 99/6, රොස්මීඩ් ප්ලේස්, කොළඔ 7 011-2699699 011-2695047 114047406-7000 11 ගිනි නිවන උපකරණ
සි/ස හල්කෙම් ලංකා (පුද්) සමාගම 73/15 A, පන්සල පාර, කිරුලපන ඇවනිව්, කොළඹ 05. 071-7315375 011-2514492 114058610-7000 11 ගිනි නිවන උපකරණ
පවර් ප්ලස් හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම. අංක 44, මැදවැලිකඩ පාර, රාජගිරිය. 011-2874066 011-2874052 114721204-7000 11 ගිනි නිවන උපකරණ
හයිටෙක් ෆයර් ඇන්ඩ් රෙසකිව් සිස්ටම් නොග 119, බණ්ඩාරවෙල පාර, බදුල්ල. 055-2229300     11 ගිනි නිවන උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
12. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220 12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
නෙත්මිණි ටිම්බර් ස්ටෝස් දරගල, වැලිමඩ. 077-5674721     12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
කේ එස් ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් 209, මොහන්දිරම් පාර, කොළඹ 03. 037-2222364     12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
කඳුරට හාඩ්වෙයාර් අංක 26,27, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2257473 055-2256047   12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
තුෂාර ලී වෙළද සැල. අංක 135, කණුපැලැල්ල, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 077-7622938 055-2225478 671551583-7000 12 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැව (ලී)
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
13. මිනිස් ආහාර සඳහා පිසූ ආහාර/ පානීය ජලය /සකස්කළ කිරි / බේකරි නිෂ්පාදන ආදීය
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ජෙමිණි රෝයල් මවුන්ට් රෙස්ටූරන්ට් අංක 103, බදුල්ල පාර, වැලිමඩ. 077-6221884     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
කරි ලීෆ් බදුල්ල පාර, ගම්වසම්ගම, කළුපහන. 071-6649024     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ඇමරිකන් ප්‍රිමියම් වොටර් සිස්ටම්ස් (පුද්) සමාගම අංක 55/3, ඹලියමණ්ඩිය, බදුල්ල. 071-7160933     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
බදුල්ල කූල් රූම් 121/01, නව පස්සර පාර, විහාරගොඩ, බදුල්ල. 077-0114651     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම (පළතුරු)
ශ්‍රී නිමා ෆුඩ් කැබින් ලංකා බැංකුව අසල, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 071-3693877     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
මහින්දාස් බුක් සෙන්ටර් අංක 50/52, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2230109 055-2230110   13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ඉෂාරා රසකැවිලි හා ආහාර සැපයුම්කරුවෝ 4/95 ඒ, අභයපුර, මාපාකඩවැව. 071-1086888     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
අරුණ ස්වීට් හවුස් අංක 01/8, උද්‍යාන පාර, ටෙනිස් ක්ලබ් ගොඩනැගිල්ල, බණ්ඩාරවෙල. 071-4420507     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ජෙයා පුඩ් 32/48, රවුම් පාර, මැදපතන, පුවක්ගොඩමුල්ල, බදුල්ල. 076-2488808     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ප්‍රියංකා කේටර්ස් අංක 96, සොරබොරවැව පාර, මහියංගණය. 071-4734364     13 පිසූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2019 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
14. වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සුභ සාධක වෙළඳසැල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, බදුල්ල 071-3569391     14 වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ලක්ඛන සුපර් සෙන්ටර් 16 කණුව,  මීගහකිවුල. 055-2245996   101035220 14 වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   14 වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
රත්න ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 153, කෙළින් වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2230182   731520097-7000 14 වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
15.පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
ජනහිත ෆැන්සි වර්ල්ඩ් ලංකා බැංකුව ඉදිරිපිට, නුවර පාර, මීගහකිවුල. 077-5077091     15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
ස්පෝර්ට්ස් ෂොප් 112/08, ගිරාදුරුකෝට්ටේ පාර, මහියංගණය. 077-7576118     15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
රෆීක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 01, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2231698 055-2224947   15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
සුපර් ස්පෝර්ට්ස් අංක 15, කොමර්ෂල් සෙන්ටර්, බණ්ඩාරවෙල. 077-3883008     15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   15 පෙරදිග හා අපරදිග සංගීත භාණ්ඩ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
16. ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඒ. එෆ්. ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් අංක 19, කෙළඹ පාර, කුරණ, කටුනායක. 077-4471338  031-2233488   861060365-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
බණ්ඩාර ඇන්ඩ් සන්ස් ස්පෝර්ට්ස් කම්පැනි අංක 51, මිහිදු මාවත, කොළඔ 12. 011-2335137 011-2447170 411531511-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
දිමත් ස්පෝර්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම සුහද මාවත, සාදමුල්ල, බටපොල. 071-5401303 091-2261888 102187997-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
DSN ස්පෝර්ට්ස් අංක 4/315, බදුල්ල පාර, බණ්ඩාරවෙල. 077-2848433     16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
කළම්ඹු ස්පෝර්ට්ස් කම්පැනි AG4, අලුත් මාවත පාර, කොළඹ 15. 011-2524804   701210115-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
ස්පෝර්ට්ස් ෂොප් 112/08, ගිරාදුරුකෝට්ටේ පාර, මහියංගණය. 077-7576118     16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
ලලාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් මැනුෆැක්චර්ස් (පුද්) සමාගම 30/02, කොළඹ පාර, මලංගම, හිදැල්ලන, රත්නපුරය. 045-2228613 045-2228755 114218855-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
ටී එස් බී හෝල්ඩින්ස් අංක 153/8/2/3, ට්‍රිලියම් රෙසිඩනසීස්, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08. 071-6847692   742412725-7000 16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
කෙයා ටෙක්නොලොජි අංක 255/5, තැඹිලි උයන, හිරණ, පානදුර. 038-2244169     16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
සුපර් ස්පෝර්ට්ස් අංක 15, කොමර්ෂල් සෙන්ටර්, බණ්ඩාරවෙල. 077-3883008     16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
නිම්රෝ ස්ටීල් ඉංජිනියරින් බණ්ඩාරවෙල පාර, යල්පත්වෙල, වැලිමඩ. 055-2245332     16 ක්‍රීඩා උපකරන හා සෙල්ලම් භාණ්ඩ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
17. ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
කවිදු එන්ටර්ප්‍රයිසස් අංක 156, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, හාවා එළිය, නුවර එළිය. 072-5637235 052-2223650   17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
ග්‍රින් ලින්ක් හෝල්ඩිංග්ස්. ගල්ගෙදර, මලංගම, හිදැල්ලන, රත්නපුර. 045-2263195     17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
මල්ලි මාර්කටින් (පුද්) සමාගම නො.79 බී, මැසෙන්ජර් විදීය, කොළඹ 12 011-4574371 011-2336093   17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
නෙත්මිණි ටිම්බර් ස්ටෝස් දරගල, වැලිමඩ. 077-5674721     17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
ලංකා පර්නිෂින් හව්ස් 69, උදයරාජ වීදිය, බදුල්ල. 057-2223012     17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
හංස ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 400, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 071-8522660     17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
හේරත් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් 83, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ. 057-2244026     17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
තුෂාර ලී වෙළද සැල. අංක 135, කණුපැලැල්ල, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 077-7622938 055-2225478 671551583-7000 17 ලී බඩු උපකරණ(ඩෙස්, බංකු,මේස,පුටු ආදිය)
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
18. කැනපි හට්,කුඩාරම හා බුෆේ සෙට්
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
කවිදු එන්ටර්ප්‍රයිසස්. අංක 156, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, හාවා එළිය, නුවරඑළිය. 072-5637235 052-2223650   18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
ග්‍රීන් ලින්ක් හෝල්ඩිංග්ස් ගල්ගෙදර, මලංගම, හිදැල්ලන, රත්නපුර. 071-3390666 045-2263195   18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
විතානගේ එන්ටර්ප්‍රයිසස් 20/5, 279 ඒ, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර. 081-2225022   100886383-7000 18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
හංස ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 400, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 071-8522660     18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
ස්ටයිලෝ මෙගා සිටි අංක 271/5, බදුල්ල පාර, බිබිල. 055-2265960     18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
ලලාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් මැනුෆැක්චර්ස් (පුද්) සමාගම 30/02, කොළඹ පාර, මලංගම, හිදැල්ලන, රත්නපුරය. 045-2228613 045-2228755 114218855-7000 18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
රෆීක්ස් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් අංක 01, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2231698 055-2224947   18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
නිම්රෝ ස්ටීල් ඉංජිනියරින් බණ්ඩාරවෙල පාර, යල්පත්වෙල, වැලිමඩ. 055-2245332     18 කැනපි හට්, කූඩාරම් හා බුෆේ සෙට්.
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
19. හරිතාගාර උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
මල්ලි මාර්කටින් (පුද්) සමාගම නො.79 බී, මැසෙන්ජර් විදීය, කොළඹ 12 011-4574371 011-2336093   19 හරිතාගාර උපකරණ
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     19 හරිතාගාර උපකරණ
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   19 හරිතාගාර උපකරණ
හේලීස් ඇග්‍රෝ ප්‍රොඩක්ට් ලිමිටඩ් 25, ෆොස්ටර් පටුමඟ, කොළඹ 10. 077-7064046 011-2628250 134009624-7000 19 හරිතාගාර උපකරණ
කේ එස් ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් 209, මොහන්දිරම් පාර, කොළඹ 03. 037-2222364     19 හරිතාගාර උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 19 හරිතාගාර උපකරණ
නිම්රෝ ස්ටීල් ඉංජිනියරින් බණ්ඩාරවෙල පාර, යල්පත්වෙල, වැලිමඩ. 055-2245332     19 හරිතාගාර උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
20. කොන්ක්‍රීට් බෝක්කු බට හා කොන්ක්‍රිට් කණු ආදිය
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සමනළ හාඩ්වෙයාර් අංක 85, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 057-2051669     20 කොන්ක්‍රීට් බෝක්කු බට හා කොන්ක්‍රිට් කණු ආදිය
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   20 කොන්ක්‍රීට් බෝක්කු බට හා කොන්ක්‍රිට් කණු ආදිය
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
21. රූපලාවන්‍ය උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 21 රූපලාවන්‍ය උපකරණ
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     21 රූපලාවන්‍ය උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 21 රූපලාවන්‍ය උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2019 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
22. ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සෑම් ඇසෝසියේට් අංක 05,පළමු පටුමඟ,පරණ කැස්බෑව පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ 011-4309437 011-7429895 409163319-7000 22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
ෆ්‍රෙෂ් ලයින් සේෆටි ප්‍රොඩක්ට්ස් අංක 13, නැගෙනහිර මාවත, කිරිල්ලවල, කඩවත. 077-2378767 011-3145300 174080291-7000 22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
පවර් ප්ලස් හෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම. අංක 44, මැදවැලිකඩ පාර, රාජගිරිය. 011-2874066 011-2874052 114721204-7000 22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
හිරන්‍යා ප්‍රෙමෝෂනල් අංක 702/01/02,දුම්රියපොළ පාර, හුණුපිටිය, වත්තල. 077-3423530 011-2932541   22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
මැග්වින් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් අංක 2/7, ගුරෙන්දවත්ත පාර, බදුල්ල. 055-2228670     22 ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
23. කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සිංගර් ශ්‍රි ලංකා අංක 57,බදුල්ල පාර, හාලිඇල 055-2295550   124008026-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ෆාම් ලයිව්ස් පුද්ගලික සමාගම අංක 20/12, සාත්තු නිවාස පාර, සාලියපුර, හැටන්. 051-2225825 051-2225575 11483384-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
මල්ලි මාර්කටින් (පුද්) සමාගම නො.79 බී, මැසෙන්ජර් විදීය, කොළඹ 12 011-4574371 011-2336093   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ලුවිස් සහා පුත්‍රයෝ අංක 56, හේමපාල මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ. 057-2245299   409093400-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
නදීචතුර පැළ තවාන මොරගස්වත්ත, කස්තුරි ලෑන්ඩ්, කොස්ලන්ද. 071-7228529     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ජනලංකා ඩිස්ටිබියුටර්ස් අංක 29, මහ වීදිය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222786 057-2223122   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ඇනලිටිකල් ඉන්ස්ටෘමන්ට් අංක 100, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08. 011-2639000 011-2699282 114051055-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ගොවියා දෙවියා පැල තවාන නුගයාය, වැල්ලවාය. 077-3453051     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
මෑන්ස් ලංකා (පුද්) සමාගම අංක 38, 3වනි පටුමඟ, කොළඹ 11. 011-3030234 038-2298181 114191680-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
බෙස්ට් ටෙක් මැෂින්ස් ඇන්ඩ් ටූල්ස් (පුද) සමාගම අංක 550, සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10 011-2424692   174870233-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
කේ එස් ද සිල්වා ඇන්ඩ් සන්ස් 209, මොහන්දිරම් පාර, කොළඹ 03. 037-2222364     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
හංස ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (පුද්) සමාගම 400, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 071-8522660     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
කඳුරට හාඩ්වෙයාර් අංක 26,27, නුවර පාර, මහියංගණය. 055-2257473 055-2256047   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
විස්වම්ස් අංක 96,පහල වීදිය,බදුල්ල. 055-4928972 055-2224680 102550790-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
විදු පැළ තවාන අංක 103, පැළතුඩුව, තංගල්ල. 071-8177048     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
දීපානි ගොවි සේවා  අංක 104, කොළඹ පාර, හල්දුම්මුල්ල. 077-2274439 057-2050319   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
අජන්ත ටූල්ස් ඇන්ඩ් මැෂිනරි අංක 285 ඒ, ත්‍රිකුණාමලය පාර, නුවර. 081-3149648 081-2224216   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
දිනූෂා ට්‍රේඩ් ඒජන්සි අංක 09, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222040 055-2222039   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
මනුදි පැල තවාන 412/01, වේපත් අංග, පාදෙණිය. 077-6524988     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ටූල් මාර්ට් අංක 79, උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 077-7851000 055-2228558   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ජිනසේන (පුද්) සමාගම අංක 98, උඩුපුස්සැල්ලෑව පාර, හාවාඑළිය, නුවරඑළිය. 052-2222714   24024955-7000 23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
ආර් එස් ග්ලෝබල් ට්‍රේඩර්ස් 9/01 ඒ, එම් වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14. 011-2444357     23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
එච් ඒ බගස්රවාලා සහා පුත්‍රයෝ අංක 08, බසාර් වීදිය, බදුල්ල. 055-2222296 055-2222064   23 කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති උපකරණ
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල  
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
01. ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
මෙට්ට්‍රොපොලිටන් ඹෆිස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. 12, මැගසින් පාර, කොළඹ 08 011-2437797 011-4700267 104017703-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්නොලොජි (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5575000 011-5575132 114047080-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
ගෙස්ටේට්නර් ඔෆ් සිලෝන් පි.එල්.සි. 248, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02. 011-2323826 011-2541351 104022065-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
පි. සි. ග්ලෝබ් සිස්ටම්ස් (පුද්) සමාගම 25,ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා පාර,  කොළඹ 06. 011-2599804   114260290-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
මයුමි ඉන්ෆොමේෂන් සිස්ටම් අංක 28, පිලිපොතගම පාර, බදුල්ල. 071-2684087     1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
ජෝන් කීල්ස් ඔෆීස් ඔටොමේෂන් අංක 90, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02. 011-2313000 011-2431745 114096962-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
EW ඉන්ෆොමේෂන් සිස්ටම් (පුද්) සමාගම 222/4/01/16, මොඩර්න් සංකීර්ණය, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2230166   104067786-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
සොලීඩ් ටෙක්නොලොජි බී 3, දෙවන මහළ, නව වාණිජ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරවෙල. 057-2221122     1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
ඔනිම්ට්‍රා හයිටෙක් සොලුෂන් අංක 86 ඒ, පළවනි මහල, වෙල්කඩේ වෙළද සංකීර්ණය, බදුල්ල. 055-7212213 055-4549550 102438183-7000 1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
සයිබ්‍රේන් කොම්පියුටර් සිස්ටම් 01 සි,උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 055-2224560 055-2224560   1 ඡායා පිටපත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, පරිගණක හා අනුපිටපත් යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම.
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
02 විදුලි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
මෙට්ට්‍රොපොලිටන් ඹෆිස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. 12, මැගසින් පාර, කොළඹ 08 011-2437797 011-4700267 104017703-7000 2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්නොලොජි (පුද්) සමාගම අංක 14, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 05. 011-5575000 011-5575132 114047080-7000 2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
ඩිමො (පුද්) සමාගම අංක 36, කිංසි පාර, කොළඹ 08. 011-2449727   104035752-7000 2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
ඇල්ෆා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියරින් 284/18/20, හුණුකොටුව, මහියංගන පාර, බදුල්ල. 055-2231437     2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     2 විදුවි උපකරණ අලුත් වැඩියාව හා සේවා කිරීම්.
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
3. විදුලි පරිපථ, ජල නල හා ජල පොම්ප අලුත්වැඩියා කිරීම.
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඇල්ෆා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියරින් 284/18/20, හුණුකොටුව, මහියංගන පාර, බදුල්ල. 055-2231437     3 විදුලි පරිපථ, ජල නල හා ජල පොම්ප අලුත්වැඩියා කිරීම.
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
04. මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
තිලක් මෝටර්ස් දඹවින්න, වැලිමඩ. 076-7667599     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ඉන්දික ඔටෝ වර්ක්ස් අංක 42/01, පහළ රජ වීදිය, බදුල්ල. 077-6005768     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
චතුරංග මෝටර්ස් බදුල්ල පාර, හාලිඇල. 055-2294435     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
වික්ටරි මෝටර් සර්විස් පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2257315     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
සන් ෂයින් ඔටෝ සර්විස් 236, මහියංගණ පාර, බදුල්ල. 055-2223003     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් (පුද්) සමාගම අංක 175, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර. 081-2213941 081-2213840   4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
සි. එච්. මෝටර්ස් අංක 219G, මහියංගණ පාර, බදුල්ල. 077-2938858     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
වැල්ලවත්ත සර්විස් ස්ටේෂන් අංක 81, හේමපාල මණිදාස මාවත,වැලිමඩ. 057-2245434     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
අයි එන් කේ ඔටෝ සර්විස් 45න්1/2, පදියතලාව පාර, මහියංගණය. 055-2256188     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
වීරතුංග මෝටර්ස් බදුල්ල පාර, බණ්ඩාරවෙල. 057-2230157     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ඔටෝ ලංකා බදුල්ල පාර, හෙලහල්පේ, බණ්ඩාරවෙල. 057-2050803     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ඩීසල් මෝටර් ඉංජිනියරින් අංක 117, කනුපැලැල්ල පාර, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 055-2222213     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ඔටෝ මිරාජ් අංක 01, දේවාල වීදිය, බදුල්ල. 055-5272727 055-2232177   4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ලක්මිණ ඔටෝ සර්විස් 30/01, කාර්මික පෙදෙස, මහියංගණය. 077-6060538     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
පාලිත ඔටෝ සර්විස් බදුල්ල පාර, නිළිඅතුගොඩ, ඇටම්පිටිය. 077-6730512     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
සුසිල් කූල් එයාර් 33/77, දයාගුණසේකර මාවත, බදුල්ල. 055-5726465     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
ලක්ෂිත මෝටර්ස් 5/28,මහියංගණය, ගදුල්ල 055-2224888     4 මෝටර් රථ සේවා කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
05. මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
රණහංස පොත් බැදුම්කරුවෝ 60ඒ නිල්මිණි නිවස, මාතැටිල්ල, මිරහවත්ත, බණ්ඩාරවෙල. 057-2050823     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ඩේටා මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් (පුද්) සමාගම අංක 03, ස්කෙල්ටන් පාර, කොළඹ 05. 011-2685555   104047440-7000 5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
නාරා කම්පියුටර් ෆොර්ම්ස් අංක 309/4 සි, මීගමුව පාර, වැලිසර. 011-2245700 011-2245900 409122868-7000 5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
Sign Tech Advertising Service (PVT)LTD No 09, Glen Aber Place, Colombo 04. 011-2554609 011-2554609 114252751-7000 5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ඇලිවේෂන් ඩිජිටල් (පුද්) සමාගම අංක 03, බදුලුපිටිය පාර, බදුල්ල. 055-2232931     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
එස් බී නන්දසේන 28/01, දෙයියන්නේවෙල, බදුල්ල. 072-4245040     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
කසුන් ඇඩ්වර්ටයිසින් අංක 06, මාර්ටින් සිල්වා මාවත, බදුල්ල. 077-0700964     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ඉමිටියාස් පකිර්ඩීන් අංක 5,පහළ වීදිය,බදුල්ල 055-2222497 055-2223442   5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ප්‍රේමලාල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අංක 160, බදුල්ල පාර, හාලිඇල. 055-2294580     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
තිනෙත් මල්ටී ක්‍රීයේෂන් “ තිනෙත්“, අඹේවෙල, ඇටම්පිටිය. 077-9651254     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
ආදිත්‍යා ඇඩ්වර්ටයිසින් අංක 226/11, මොඩර්න් වීදිය, බදුල්ල. 055-2228676     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
WAS මුද්‍රණාලය 20/14, සේනානායක මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 057-2222864     5 මුද්‍රණ කටයුතු, පොත් බැදීම
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
6.පරිගණක මුදුකාංග අලුත්වැඩියා කිරීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     6 පරිගණක මුදුකාංග අලුත්වැඩියා කිරීම
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     6 පරිගණක මුදුකාංග අලුත්වැඩියා කිරීම
සූම් නෙට්වර්ක්ස් අංක 165, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-5678807 055-2224505   6 පරිගණක මුදුකාංග අලුත්වැඩියා කිරීම
සයිබ්‍රේන් කොම්පියුටර් සිස්ටම් 01 සි,උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 055-2224560 055-2224560   6 පරිගණක මුදුකාංග අලුත්වැඩියා කිරීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
7.ගස් කැපීම, බැකෝ යන්ත්‍ර සැපයීම, එක්ස්කැවේටර්,මාර්ග තලන ඩෝසර්, මෝටර් ග්‍රේඩර් ටිපර් රථ ආදීය සැපයීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඉසුරංග ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සපයන්නෝ අංක 24, ස්ප්‍රිංවැලි පාර, හිදගොඩ, බදුල්ල. 077-7216686     7 ගස් කැපීම, බැකෝ යන්ත්‍ර සැපයීම, එක්ස්කැවේටර්,මාර්ග තලන ඩෝසර්, මෝටර් ග්‍රේඩර් ටිපර් රථ ආදීය සැපයීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
8.පරිගණක ජාලගත කිරීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ද ඔෆිස් පාර්ට්නර් අංක 270 බී, ගැටැන්ගම, රත්නපුර. 076-8592430     8 පරිගණක ජාලගත කිරීම
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     8 පරිගණක ජාලගත කිරීම
සූම් නෙට්වර්ක්ස් අංක 165, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-5678807 055-2224505   8 පරිගණක ජාලගත කිරීම
සයිබ්‍රේන් කොම්පියුටර් සිස්ටම් 01 සි,උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 055-2224560 055-2224560   8 පරිගණක ජාලගත කිරීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
9. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඩයනමික් එවී ටෙච්නොලොජි 17,ලොරිස් පෙදෙස,ආර්.ඒ.ද මෙල් මාවත,කොළඹ 04 011-2587677 011-2589733 114649376-7000 9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
උඩවලවේ සවුන්ඩ්ස් 120/8,මහියංගණ පාර,බදුල්ල 077-2255785     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
බොනියම් රෙකොඩ්බාර් 16/G, දුම්රියපොළ පාර, බදුල්ල. 055-2222893     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
G දයාරත්න 161/01, සිරිපොද, රොක්හිල්, බදුල්ල. 071-6798290     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
සමාධි ටෙක්නොලොජි අංක 18, රතුපස්කැටිය පාර, බිබිල. 071-5591245     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
සිතාරා මියුසික් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් “සමුදි“, ශ්‍රී ඥාණවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 071-6002282     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
සකුරා රෙකෝඩින් සෙන්ටර් අංක 21, දුම්රියපොළ පාර, බදුල්ල. 071-6054289 055-2223255   9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
සුපර් සවුන්ඩ්ස් අංක 210, පහළ වීදිය, බදුල්ල. 055-2228792     9 ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
10. කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
නවරත්න එක්ස්ප්‍රස් අංක 29, හද්දත්තාව, මහියංගණය. 077-7436658     10 කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
උත්පලා වී ප්‍රවාහන සේවය ජය ශ්‍රී, හෙළකිරින්ද, ගුරුතලාව. 071-0130147     10  කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
බදුල්ල කැබ්ස් අංක 22/01, කොකෝවත්ත පාර, බදුල්ල. 077-9755855 055-5755855   10  කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
ඉසුරංග ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සපයන්නෝ අංක 24, ස්ප්‍රිංවැලි පාර, හිදගොඩ, බදුල්ල. 077-7216686     10  කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
තුෂාර ලී වෙළද සැල. අංක 135, කණුපැලැල්ල, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල. 077-7622938 055-2225478 671551583-7000 10  කුළී පදනම මත වාහන සැපයීම
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
11. පරිගණක පුහුණු ආයතන
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
සයිබ්‍රේන් කොම්පියුටර් සිස්ටම් 01 සි,උදයරාජ මාවත, බදුල්ල. 055-2224560 055-2224560   11 පරිගණක පුහුණු ආයතන
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
12. උත්සව අවස්ථා සඳහා භාණ්ඩ සැපයීම
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
උඩවලවේ සවුන්ඩ්ස් 120/8,මහියංගණ පාර,බදුල්ල 077-2255785     12 උත්සව අවස්ථා සඳහා භාණ්ඩ සැපයීම
විලියම්ස් හෝල්ඩිංස් (පුද්) සමාගම 941, පේරාදෙණිය පාර, මහ නුවර. 081-7429950 081-2385537   12 උත්සව අවස්ථා සඳහා භාණ්ඩ සැපයීම
             
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
13. ආරක්ෂක සේවා
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
විජේසිංහ කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. සුහද නිවස, කොටුව වත්ත, වීරසේකරගම, වැල්ලවාය. 077-6606838     13 ආරක්ෂක සේවා
ස්ටාර් ලයින් ආරක්ෂක සේවය 721/30, මන්දන්ඩාවෙල, මාතලේ 066-2230084     13 ආරක්ෂක සේවා
කේ.වයි,එස් ආරක්ෂක සේවය ඒ 50,වෙළේකඩේ වෙළඳ සංකීර්ණය,බදුල්ල 055-2228366   623240509-7000 13 ආරක්ෂක සේවා
සොලීඩ් ආරකෂක සේවය අංක 100/සි, අතුරුගිරිය පාර, හෝමගම. 055-2225587   114791270-7000 13 ආරක්ෂක සේවා
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
14. සනීපාරක්ෂක සේවා
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
බෙස්ට් ප්‍රයිවට් කම්පැණි අංක 13, ශ්‍රි විමලධර්ම මාවත,බදුල්ල 077-9484277     14 සනීපාරක්ෂක සේවා
වීර්ය සේවය 13,ශ්‍රි විමලධර්ම මාවත,බදුල්ල 055-2229102     14 සනීපාරක්ෂක සේවා
කේ.වයි,එස් ආරක්ෂක සේවය ඒ 50,වෙළේකඩේ වෙළඳ සංකීර්ණය,බදුල්ල 055-2228366   623240509-7000 14 සනීපාරක්ෂක සේවා
ක්ලීනින් වෙල් අංක 88/3, ගනේෂ් වීදිය, ත්‍රිකුණාමලය. 026-2051193 026-2051193   14 සනීපාරක්ෂක සේවා
සොලීඩ් පවිත්‍රතා සේවය අංක 2/39,බුස්සන්දාවත්ත, කණුපැලැල්ල, බදුල්ල. 055-2225587   102194616-7000 14 සනීපාරක්ෂක සේවා
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
15. ග්‍රිල් ගේට්ටු ඇතුළු සුදු යකඩ වැඩ සේවාවන්
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
නිම්රෝ ස්ටීල් ඉංජිනියරින් බණ්ඩාරවෙල පාර, යල්පත්වෙල, වැලිමඩ. 055-2245332     15 ග්‍රිල් ගේට්ටු ඇතුළු සුදු යකඩ වැඩ සේවාවන්
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
1.සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් (රු.500,000.00 දක්වා)
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
පරාක්‍රම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-4264505     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පුස්සැල්ලඅරාව මුල්කැටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සිරිසැර සුමුදුර, හපුතලේගම, හපුතලේ. 076-9688254     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
දිරිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උමංකදුර, දියතලාව. 057-2229258     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කිරින්ද තැන්නවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කිරින්ද තැන්නවත්ත, රත්කරවිට. 071-0999577     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
බිබිලේගම නැගෙනහිර එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බිබිලේගම, පස්සර. 077-9337610     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඇකිරියන්කුඹුර කන්ඩිඅරාවගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කන්ඩිඅරාවගම, ඇකිරියන්කුඹුර.  071-2061974     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ජයෝදා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ෂර්වුඩ්වත්ත, හපුතලේ. 072-6406400     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කන්දේගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කන්දේගම, රිදිමාලියද්ද. 076-1796419     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය යාය 10,රෝහල පාර,ඌව තිස්ස පුර, මාපාකඩවැව. 077-2061687     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සිරි පැරකුම් ගොවි සංවිධානය කන්දේගම, රිදිමාලියද්ද. 055-5720926     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එකමුතු මහවැලි ගොවි සංවිධානය ඹරුබැදි වැව, අරාවත්ත, මහියංගනය.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පැරකුම් ගොවි සංවිධානය ගම්බැද්ද, රත්කරවිට. 071-0495734     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
හෙළබිම ගොවිහඩ ගොවි සංවිධානය. හපුතලේ පාර, බොරලන්ද 057-2280402     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සමඟි ගොවි සංවිධානය ඌව කැන්දගොල්ල,ගල්ඒදණ්ඩ, වැලිමඩ. 076-2611490     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කදුරට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 59/1, බෝගහ හන්දිය, හපුතලේ පාර, දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-7629579     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඇල්බැද්දේගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය. පහළ කදුරු ගමුව, දියතලාව. 071-2849107     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ගල්පට්ටි අරාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය. ගල්පට්ටි අරාව, කහගොල්ල, දියතලාව. 075-7880699     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කොටලාගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය. කොටලාගල, හපුතලේ. 072-4093634     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වයිට් මන්කි ඩයස් රෙස්ට්. කොටලාගල ගම, හපුතලේ. 072-4093534     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සංවර්ධන බල මණ්ඩලය. ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය, දියතලාව. 071-1550635     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ප්‍රියාණි වෙළදසැල. දියතලාව. 072-8163490     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
දිවිතොටවෙල කන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය විහාරකැලේ බටහිර, දියතලාව. 077-9546366     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
බොරගස්කැටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පහළ කදුරු ගමුව, දියතලාව.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පොලිස් කන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පොලිස් කන්ද, දියතලාව. 077-1039266     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ශ්‍රි ජය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගිලැන්වත්ත, හපුතලේ. 072-6175917     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කැටකෑල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කැටකෑල්ල, වැලිමඩ.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මල්පොත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උඩමාලිත්තැන්න, ගුරුතලාව. 071-6744882     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඩබ්ලිව්. ඒ. එස්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් නො. 44, ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 071-8311586 057-2222616   1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එරනවෙල ගොවි සංවිධානය එරනවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 071-8427357     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වැව උඩවැව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අංක 35 A, වැව, උඩවැව, කහාගෙල්ල, දියතලාව. 071-4919840     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
බොරලන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බොරලන්ද. 077-6278841     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
තොණ්ඩා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ULG කොටස, පූනාගල 071-5849179     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
උස්ඇල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උස්ඇල්ල, බැහරාව. 077-3967826     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නිකපොත නැගෙනහිර, නිකපොත. 076-7053062     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අක්කරසීය, හපුතලේ. 075-7740701     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ප්‍රාදේශීය ග්‍රාම සංවර්ධන බල මණ්ඩලය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හල්දුම්මුල්ල. 071-1559649     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
අලුත්වෙල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මහලන්ද, අලුත්වෙල. 077-3395654     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ගල්කන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගල්කන්ද, දියතලාව. 077-7766977     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
උඩවිහාරගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උඩවිහාරගල, හපුතලේ. 076-6149158     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඌවතැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වෙලේගම, ඌවතැන්න.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හරන්කාව, හල්දුම්මුල්ල. 071-5953294     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වල්හපුතැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වල්හපුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 070-5925331     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වටගමුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය 27, හාල්අටුතැන්න, හල්දුම්මුල්ල. 072-9980581     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
D.M.W ඉංජිනියරින් (පුද්) සමාගම 157/A, බණ්ඩාරනායක මාවත, උතුරුකැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 057-2230300   7716401890-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධානය 155/ ඩී, කොටබක්ම, කොස්ලන්ද, හල්දුම්මුල්ල. 071-4955610     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සිතුමිණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩිමායා ජනපදය, ලේමස්තොට, නිකපොත. 071-9721806     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පුබුදු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය රණසිංහගම, නිකපොත. 071-3539140     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මාකන්ද ආර්නොල්ඩ් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාකන්ද, ආර්නොල්ඩ්වත්ත, පූනාගල. 057-5794596     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොටබක්ම, කොස්ලන්ද, හල්දුම්මුල්ල. 071-4955610     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පුබුදු ගොවි සංවිධානය කොටබක්ම, කොස්ලන්ද, හල්දුම්මුල්ල. 071-4955610     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සෞම්‍ය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කබරගල කොටස, පූනාගල. 077-4418091     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වැවගොල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වැවගොල්ලවත්ත, බෙරගල,  හල්දුම්මුල්ල. 076-7476955     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඉලුක්පැලැස්ස ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඉලුක්පැලැස්ස, තලංතොට, බලංගොඩ. 071-7244280     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඌවතැන්න ගොවි සංවිධානය ඌවතැන්න       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බොඹුහින්න, ඉදල්ගස්හින්න. 071-2216150     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මඩවලකපල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මඩවලකපල්ල, හෙලකදුරුගමුව, දියතලාව. 071-6218302     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
අලුත්ඇල සංරක්ෂණ ගොවි සංවිධානය පාළුගම, කැප්පෙටිපොල 077-4086758     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පිටරත්මලේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය         1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඇලමානගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඇලමානගම, තැන්න, බුටානපතන, ඌවතැන්න. 075-8710187     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මොරකැටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මොරකැටිය, අක්කරසීය. 071-2480377     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ජානක කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඔංචිල්ලාගස්වත්ත, ස්ප්‍රින්වැල්ල. 071-8395063   700882187-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බදුල්ල පාර, හපුතලේ. 057-2268656     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
උමංකදුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උමංකදුර, දියතලාව. 057-2229733     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
උඩගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පළමු සැතපුම, ආගරතැන්න පාර, පැල්ගහතැන්න. 055-2288164     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
දඹේතැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දඹේතැන්නවත්ත, හපුතලේ.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
යහලබැද්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය 94/A, නායකොළවත්ත, යහලබැද්ද, හපුතලේ. 071-8311571     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඉහළ කහත්තේවෙල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඉහළ කහත්තේවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 072-9977609     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
D.N.R. කන්ට්‍රක්ෂන්ස් අංක 121, බණ්ඩාරවෙල පාර, පිංඅරාව, බදුල්ල. 071-2860863     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
නව ජනපදය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නව ජනපදය, පැල්ගහතැන්න. 071-6600707     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ගෝනගල බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නාවල ගෙදර, ගෝනගල, පස්සර. 071-2446037     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිතිය දික්කාපිටිය, වැලිමඩ. 071-5315207     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එක්සත් ගැමුණු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දික්කාපිටිය, වැලිමඩ. 071-5315207     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
අරුණලු ගොවි සංවිධානය නාවල ගෙදර, ගෝනගල, පස්සර. 071-2446037     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
රන්වන්ගුහාව ගොවි සංවිධානය රන්වන්ගුහාව, කිරවනාගම, හල්දුම්මුල්ල. 076-5427370     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පැරකුම් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මහගම, කුරුවිතැන්න. 077-4524469     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ප්‍රයන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ තක්ෂිලා“ අඹගස්දෝව. 057-2223207   592381044-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
බුබුල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බුබුල, කුරුවිතැන්න.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එකමුතු ගොවි සංවිධානය දික්යාය, අරාව, බදුල්ල. 077-2015209     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
උඩලකුඹුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උඩලකුඹුර, ගල්ඒදණ්ඩ, වැලිමඩ. 071-9841241     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
පස්සර නගරය උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය 111/13, කෝවිල් කඩේ, පස්සර. 071-7951459     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
අනුරාජ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ සිසි ප්‍රභා“ ගැමුණු මාවත, උතුරු කැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 071-4463293   102787250-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
චන්දන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මා ඉලුක්පොත,දීකිරිගොල්ල, කුරුවිතැන්න. 077-3906953   102337956-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
බුබුල එක්සත් ගොවි සංවිධානය බුබුල, කුරුවිතැන්න.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කොටතලාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොටතලාව, ඌරණිය. 077-2833158     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
දිලෙන තරු ගොවි සංවිධානය 204/01, ගැඩබෝයාය,කෙසෙල්පොත, මාපාකඩවැව. 071-3375835     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
රිටිගහඅරාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය රිටිගහඅරාව, මහියංගණය. 077-1325904     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මොරාණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මොරාණ, යල්වෙල, මහියංගණය. 077-0563231     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ගැමුණු ගොවි සංවිධානය නාගදීපගම, ඌරණිය. 076-7081462     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සමඟි හීන්නාරංගොල්ල ගොවි සංවිධානය හීන්නාරංගොල්ල, බොරලන්ද. 071-6814558     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
චන්දිමා ඉන්ටර්නැෂනල් අංක 64, මහියංගණ පාර, බදුල්ල.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
 G ඩී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් 858/2, සෙරනගම,අරාවත්ත, මහියංගණය. 076-5624293   102787579-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඉසුරංග ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සපයන්නෝ අංක 24, ස්ප්‍රිංවැලි පාර, හිදගොඩ, බදුල්ල. 077-7216686     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
තිරු කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. අංක 163, කේෂන්, භාරදි පුරම්, අයිස්ලැබ්, බ/වෙල. 077-3704252     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වැවදිගදෝව ගොවි සංවිධානය දිමුතුගම, නුගතලාව. 071-2862674     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඌව කොමර්ෂල් ඉංජිනියරින් 364/01, සිල්වර් ලෑන්ඩ්, හිඟුරුගමුව පාර, බදුල්ල. 077-3030867   100923718-7000 1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
වැලිමඩ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් උඩදඹවින්න, වැලිමඩ. 077-3079444 057-2051545   1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
මාගීරිපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාගීරිපුර, හපුතලේ. 071-8010128     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
නිඩ්වුඩ් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අංක 01, නිඩ්වුඩ්, හල්දුම්මුල්ල. 070-2372660     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වැලිබිස්ස, සොරගුණේ, හල්දුම්මුල්ල.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඔහිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වැලිමඩ පාර, ඔහිය. 071-1851819     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය 63/ ජේ, වෙලන්හින්න,කහඹිලිය නවගම්මානය. 057-5681139     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ධම්මික එන්ටර්ප්‍රයිසස් 2 කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල. 071-7854802     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
සන්දනම් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය 9/4, කහගල්ලවත්ත, හපුතලේ. 077-48348876     1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කොලතැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොලතැන්න, හපුතලේ.       1 සුළු පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
2.මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම් (රු.500,000.00  සිට 3,500,000.00 දක්වා )
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
අරවින්ද කන්ස්ට්‍රක්ෂන් නුවන්සිරි,කරමැටිය,මීගහකිවුල 055-2245647   591621262-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
සී.එච්.පී.කන්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් අංක 123, බෙලගන්වැව, ගිරාදුරුකෝටටේ 077-7251535     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
මහතැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මහතැන්න ගුරුතලාව. 077-1496106     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
කදුරට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 59/1, බෝගහ හන්දිය, හපුතලේ පාර, දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-7629579     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
පී.එච්.පී.කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. අංක 09, කහගොල්ල, දියතලාව. 071-8283853     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ඩබ්ලිව්. ඒ. එස්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් නො. 44, ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 071-8311586 057-2222616   2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
තිලකරත්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කහගොල්ල, දියතලාව. 071-6545655     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
හවරියා මල්වෙල ගොවි සංවිධානය වැලි අරාගම, බොරලන්ද. 075-4795736     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
එරනවෙල එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එරනවෙල, ඇත්තලපිටිය, බණ්ඩාරවෙල. 071-8427357     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
හපුරද ගොවි සංවිධානය කරගස්තැන්න, ගුරුතලාව. 077-0881503     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
මන්තැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මන්තැන්න, කිරවනාගම, හල්දුම්මුල්ල. 075-5451840     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
D.M.W ඉංජිනියරින් (පුද්) සමාගම 157/A, බණ්ඩාරනායක මාවත, උතුරුකැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 057-2230300   7716401890-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
සිතුම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් බොඹුහින්න, ඉදල්ගස්හින්න. 071-2216150     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ජානක කන්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔංචිල්ලාගස්වත්ත, ස්ප්‍රින්වැල්ල. 071-8395063   700882187-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
T.S.K. කන්ට්‍රක්ෂන්ස් අංක 24, වල්ගහවෙල, හපුතලේ. 077-1108601     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
D.N.R. කන්ට්‍රක්ෂන්ස් අංක 121, බණ්ඩාරවෙල පාර, පිංඅරාව, බදුල්ල. 071-2860863     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
විජේසිංහ කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. සුහද නිවස, කොටුව වත්ත, වීරසේකරගම, වැල්ලවාය. 077-6606838     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
කොස්ලන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය. කොස්ලන්ද. 071-0451485     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
කුමාර කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. හරිත ඇග්‍රෝ, පොළ වීදිය, දියතලාව. 072-6175851     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ප්‍රියන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ තක්ෂිලා“ අඹගස්දෝව. 057-2223207   592381044-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
රුවන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් අංක 17, මොරාන, යල්වෙල, මහියංගණය. 077-3960757     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ජයමිණිපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය E262/01, ජයමිණිපුර, දියතලාව. 072-8476821     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
අනුරාජ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ සිසි ප්‍රභා“ ගැමුණු මාවත, උතුරු කැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 071-4463293   102787250-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
චන්දන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මා ඉලුක්පොත,දීකිරිගොල්ල, කුරුවිතැන්න. 077-3906953   102337956-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
දිසානායක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යාය 10, තොටිල්ලගස් මණ්ඩිය, ඌවතිස්සපුර. 070-2360192     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
මියුගුණ සුහද පදනම සුභසාධක සංගමය 11, මධ්‍යම පාන්තික නිවස, සෙනෙවිපුර, මහියංගණය. 055-2258643     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
නාගදීප ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නාගදීපගම, ඌරණිය. 076-7081462     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
 G D කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් 858/2, සෙරනගම,අරාවත්ත, මහියංගණය. 076-5624293   102787579-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
දයාරත්න කන්ට්‍රක්ෂන් යාය 3/87 ඒ, දික්ඇන්දයාය, ඌව තිස්සපුර, මහියංගණය. 077-7437933   101342930-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
කරුණාරත්න කන්ට්‍රක්ෂන් අංක 44, මියුගුනගම, මහියංගණය. 071-8154062 055-2257932 552902238-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
නලීන් කන්ට්‍රක්ෂන් අංක 01/44, මියුගුනගම, මහියංගණය. 072-7129455   750402909-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ලහිරු කන්ට්‍රක්ෂන් යාය 01/61, ඌව තිස්සපුර, මහියංගණය. 077-5755596     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ඌව කොමර්ෂල් ඉංජිනියරින් 364/01, සිල්වර් ලෑන්ඩ්, හිඟුරුගමුව පාර, බදුල්ල. 077-3030867   100923718-7000 2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
ධම්මික එන්ටර්ප්‍රයිසස් 2 කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල. 071-7854802     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
DMD කන්ට්‍රක්ෂන් “ රත්නමාලී“, 8 කණුව, අඹගහපැලැස්ස. 077-7422790     2 මධ්‍යම පරිමාණ ඉදිකිරීම්
             
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -  බදුල්ල   
2020 වසර සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය
3.මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම්  (රු.3,500,000.00 ට වැඩි)
ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය වැට් අංකය කාණ්ඩ අංකය විස්තරය
ඩබ්ලිව්. ඒ. එස්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් නො. 44, ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල. 071-8311586 057-2222616   3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ෂෙහාන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 12 කණුව, ගලඋඩ, හාලිඇල. 071-2014340     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
D.M.W ඉංජිනියරින් (පුද්) සමාගම 157/A, බණ්ඩාරනායක මාවත, උතුරුකැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 057-2230300   7716401890-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ජානක කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඔංචිල්ලාගස්වත්ත, ස්ප්‍රින්වැල්ල. 071-8395063   700882187-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
D.N.R. කන්ට්‍රක්ෂන්ස් අංක 121, බණ්ඩාරවෙල පාර, පිංඅරාව, බදුල්ල. 071-2860863     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
විජේසිංහ කන්ට්‍රක්ෂන්ස්. සුහද නිවස, කොටුව වත්ත, වීරසේකරගම, වැල්ලවාය. 077-6606838     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ජයනෙත්ති කන්ස්ට්‍රන්ෂන් දරගල, වැලිමඩ. 077-5674721   720960737-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
චාන්දනි ඇග්‍රෝ කෙමිකල්ස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කෙළින් වීදිය, දියතලාව. 070-2297258   652924140-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ප්‍රියන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ තක්ෂිලා“ අඹගස්දෝව. 057-2223207   592381044-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
අනුරාජ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ සිසි ප්‍රභා“ ගැමුණු මාවත, උතුරු කැබිල්ලවෙල, බණ්ඩාරවෙල. 071-4463293   102787250-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
චන්දන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මා ඉලුක්පොත,දීකිරිගොල්ල, කුරුවිතැන්න. 077-3906953   102337956-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කදුරට කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 59/1, බෝගහ හන්දිය, හපුතලේ පාර, දඹවින්න, වැලිමඩ. 077-7629579     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
නෙතුමි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් අංක 6/72, ඌව ගැමුණුපුර, අරාවත්ත, මහියංගණය. 077-6448505   101175200-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
 G D කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්ස් 858/2, සෙරනගම,අරාවත්ත, මහියංගණය. 076-5624293   102787579-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ඌව කොමර්ෂල් ඉංජිනියරින් 364/01, සිල්වර් ලෑන්ඩ්, හිඟුරුගමුව පාර, බදුල්ල. 077-3030867   100923718-7000 3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
ධම්මික එන්ටර්ප්‍රයිසස් 2 කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල. 071-7854802     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
කවිශ්ක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් “ නයෝමි“, අඹගස්මන්ඩිය, ඌව තිස්සපුර,මාපාකඩ වැව. 071-9211798     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් 
DMD කන්ට්‍රක්ෂන් “ රත්නමාලී“, 8 කණුව, අඹගහපැලැස්ස. 077-7422790     3 මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම්